top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a poskytovateľom. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa online služby alebo vyžiadanej služby v rámci osobnej konzultácie od poskytovateľa MSc. Petronela Forišek Paulová – NellaVita, ktorý je poskytovateľom služieb v oblasti výživového poradenstva.

 

Poskytovateľ:

MSc. Petronela Forišek Paulová – NellaVita

Vodárenská 38

93101 Šamorín

 

IČO: 51907968

DIČ: 1121750333

 

Bankové spojenie: SUBASKBX – Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK35 0200 0000 0044 7851 0657

SWIFT: SUBASKBX

 

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ PO, č. 210-36923 v Dunajskej Strede dňa 16.8.2018.

 

Kontaktné údaje poskytovateľa na ktoré môže spotrebiteľ uplatniť akýkoľvek podnet, reklamáciu alebo sťažnosť:

webové sídlo: www.nella-vita.com

e-mail: petronela.paulova@gmail.com

tel.: +421 904 180 084

 

 

2. Hlavné vlastnosti a charakter Služby

Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky poskytovaných služieb výživového poradenstva poskytovateľom. V každom prípade poskytovateľ uprednostňuje osobnú konzultáciu so zákazníkom, ktorej predmetom je poradenstvo v oblasti stravovania a analýza telesného zloženia. V prípade nemožnosti osobného stretnutia (zdravotné dôvody, vzdialenosť) je možné využiť aj konzultáciu online ktorá prebieha formou Skype hovoru. Výnimkou kedy poskytovateľ vyžaduje v záujme zákazníka osobnú konzultáciu (alebo minimálne osobnú Skype konzultáciu) je v prípade zákazníka s onkologickým ochorením. Bohužiaľ alternatívou konzultácie nie je osobné stretnutie s členom rodiny zákazníka. Táto podmienka je v záujme zákazníka so špecifickým typom diagnózy. Poskytovateľ v záujme zákazníka neposkytuje samostatne službu „Personalizovaný jedálniček“.

 

3. Zodpovednosť Poskytovateľa

Služby poskytované poskytovateľom majú len odporúčací charakter. Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s poskytovanými službami nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu zákazníka. Nutričné odporúčania vypracované na základe nutričnej a zdravotnej anamnézy a na základe analýzy stravovania spolu s  vypracovaným jedálničkom nenahrádzajú lekársku starostlivosť a v prípade lekárskej diagnózy nie sú náhradou indikovanej liečby. V prípade užívania doplnkov stravy alebo tekutej výživy neviazanej na lekársky predpis sa odporúča poradiť s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom. Analýza stravovania a personalizovaný jedálniček sú tvorené a modifikované softvérom známym ako „PlanEat“ ktorý umožňuje generovať profesionálne nutričné programy. Viac informácii o tomto softvére si môžete nájsť na stránke www.planeat.sk.

 

4. Objednávka služby a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednanie služby sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu petronela.paulova@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktovania na telefónne číslo +421 904 180 084 alebo prostredníctvom vyplnenia online formuláru so žiadosťou o objednanie služby na stránke www.nella-vita.com. Návrhom kúpnej zmluvy sa rozumie vyplnenie a odoslanie online objednávacieho formuláru, potvrdenie záujmu o službu počas telefonickej konverzácie, osobné vyžiadanie príslušnej služby počas osobnej konzultácie alebo zaslanie všetkých vyžiadaných údajov prostredníctvom e-mailu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje písomné alebo formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká samotným dodaním služby. Spotrebiteľ uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené poskytovateľom. Vzťahy poskytovateľa a zákazníka sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je ustanovené inak.

 

5. Cena online služieb a tovaru

Ceny za služby sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa, sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Spotrebiteľ dostane službu za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú konečné (poskytovateľ nie je platcom DPH). Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až v momente pripísania celej sumy za službu na účet poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo služby až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom je súčasne daňovým pokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Poskytovateľ poskytne službu až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

6. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri poskytovaných službách je najneskôr do 14 pracovných dní od osobnej alebo online konzultácie. Výnimku tvorí služba „Analýza stravovania“ ktorej vypracovanie a následné dodanie tovaru závisí od zaslania 5 dňového záznamu príjmu stravy zo strany zákazníka. V tomto prípade sa dodacia lehota poskytovanej služby ráta odo dňa doručenia záznamu príjmu stravy na e-mailovú adresu poskytovateľa. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami nezavinenými poskytovateľom. Poskytovateľ oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania a v prípade oneskorenia dodania tovaru kupujúceho vopred oboznámi.

 

7. Poštovné a balné

Na služby poskytovateľa sa nevzťahuje žiadna platba za poštovné a balné.

 

8. Záručné podmienky a reklamácie

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa do 14 dní od dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa prostredníctvom e-mailu alebo telefonickým kontaktovaním poskytovateľa pred poskytnutím danej služby. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Na reklamáciu služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji. Podmienky reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje spotrebiteľ prevzatím tovaru.

 

9. Bezpečnosť a ochrana osobným údajov

Zásady bezpečnosti a ochrany osobným údajov sú platné od 25.5.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je pred poskytnutím osobných údajov oboznámený s podmienkami ich ochrany a na základe toho vyslovuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle kupujúceho, ktorý udeľuje na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 

 

Poskytovateľ služby MSc. Petronela Forišek Paulová – NellaVita spracováva osobné údaje kupujúceho pri objednávaní sa na termín výživového poradenstva, pri následnej e-mailovej komunikácii, pri vystavení faktúry za poskytované služby a takisto v priebehu trvania poskytovania služby výživového poradenstva a po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. Pri osobnej konzultácii je na začiatku konzultácie zákazník požiadaný o potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov podpisom gdpr formuláru. V prípade online konzultácie je kupujúcemu zaslaný gdpr formulár e-mailovou komunikáciou a následne založený spolu s ostatnými dokumentami v prevádzkových priestoroch poskytovateľa.

 

Požadované osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a priezvisko

 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Vek

 • Pohlavie

 • Adresa (Ulica, mesto, PSČ, krajina)

 • Dátum narodenia

 • Osobná, pracovná, zdravotná anamnéza

 • Ochorenia súvisiace s výživou

 • Nutričná anamnéza (stravovacie zvyklosti, preferencia jedál, vývoj telesnej hmotnosti)

 • Antropometrické údaje: výška, telesná hmotnosť, BMI, obvod pásu, obvod bokov,

 • Meranie telesného zloženia na prístroji InBody 120: telesná hmotnosť, percentuálne zastúpenie svalovej a tukovej hmoty, množstvo kostrového svalstva a množstvo tukového tkaniva, hodnota viscerálneho tuku, bazálny metabolizmus.

 • Nahliadnutie do lekárskych správ a laboratórnych výsledkov v prípade potreby a v prípade dobrovoľného poskytnutia zákazníkom

 

 

 

 

Prehlásenie prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si  vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle prevádzkovateľa a/alebo sú jednotlivé informácie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa.

 

 

 

Kde sú osobné údaje odložené a ako sú zabezpečené

Údaje sú spracované spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Všetky osobné údaje sú uložené v súkromnej elektronickej databáze a kartotéke, ku ktorým má prístup iba poskytovateľ služby a programátor firmy InBody. Ku výsledkom analýzy na InBody majú prístup aj ostatní odborníci na výživu v nutričnej poradni, s ktorými poskytovateľ zdieľa prístroj InBody 120.

 

V rámci udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov platia nasledujúce skutočnosti:

 • Žiadne osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.

 • Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia

platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli

 • Dotknutá osoba (zákazník) má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho

osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo

obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, alebo aj právo na

prenosnosť údajov.

 • V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba (zákazník) právo podať sťažnosť

dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 • Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

 

 

Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

 • Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu na e-mail petronela.paulova@gmail.com

 • Zaslanie žiadosti o odvolanie súhlasu prostredníctvom zaslania správy cez www.nella-vita.com s textom o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke poskytovateľa v deň odoslania objednávky alebo v deň uskutočnenia osobnej/online konzultácie, v prípade že nie je medzi spotrebiteľom a poskytovateľom iná písomná dohoda. Súhlasom a dostavením sa na osobnú / online konzultáciu alebo odoslaním objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky alebo účasti na osobnej/online konzultácii, platnú výšku ceny objednanej služby uvedenej v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

Práva kupujúceho vo vzťahu ku poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 

Poskytovateľ a spotrebiteľ súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom zaslania tovaru e-mailovou cestou a prostredníctvom internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 1.10.2018.

bottom of page